Digitalisering en informatie overdracht

Dankzij informatie- en communicatietechnologie kunnen zorg- en welzijnsorganisaties mensen steeds beter in hun eigen huiskamer te bereiken. Daardoor kan behandeling, zorg en ondersteuning passender worden ingezet. Daarnaast stelt het professionals van verschillende organisaties in staat om preciezer en directer informatie met elkaar te delen. Met de ontwikkeling en het gebruik van technologie hebben we in de regio meer mogelijkheden om de groeiende vraag naar zorg en welzijn beter te beantwoorden. Dit vraagt wel om een goed afgestemde en gereguleerde digitale omgeving waarin we in de regio veilig en snel informatie kunnen overdragen. In de regio Nijmegen hebben we daar een aantal stappen in te maken.

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor dat informatie beschikbaar is die nodig is voor de  transmurale samenwerking en ondersteunen de digitale oplossingen die nodig zijn voor het oppakken van de andere  prioritaire thema’s

Onze subdoelstelling

  • Op korte termijn starten we  vanuit de behoefte van zorg met  oplossingen als eOverdracht, gezamenlijke monitoring of andere centrale diensten.
  • Voor de langere termijn verkennen we hoe we als regio kunnen toewerken naar brede databeschikbaarheid en een regionale gezondheidsomgeving.

Contact

Meer weten over dit thema en de lopende initiatieven? De coördinator van deze coördinatiegroep is Jorrit Ebben. Hij vertelt je hierover graag meer.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.