Regiobeeld

Eerder dit jaar maakten we het regiobeeld, dat de basis vormt voor het regioplan. Mede dankzij de inbreng van vele organisaties en andere betrokkenen.

Medio 2023 is het regiobeeld opgesteld van regio Rijk van Nijmegen. De input vanuit organisaties, medewerkers, leden en achterban was erg belangrijk en is hierin meegenomen.

In het regiobeeld staan:

1) de regionale opgaven en knelpunten

2) de prognoses van en ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante informatie over de bevolking van de regio

3) de capaciteit en prestaties van zorg, sociaal domein en ondersteuning in de regio.

Knelpunten
In het regiobeeld staan de volgende belangrijkste knelpunten genoemd: 

 • Zorgvraag: demografie samenleving
  Ook in regio Rijk van Nijmegen is vergrijzing aan de orde. Het aantal mensen van 65 jaar of ouder neemt toe, terwijl de groep werkenden kleiner wordt. Dit heeft onder andere gevolgen voor de vraag naar zorg, de toename van mentale problematiek zoals eenzaamheid en het beroep op en beschikbaarheid van mantelzorg.
 • Zorgaanbod: arbeidsmarkt
  Alle sectoren in de zorg ervaren capaciteitsproblemen. Dit terwijl de vraag naar zorg alleen maar verder stijgt. De capaciteitsproblemen hebben ook een sterk effect op ervaren werkdruk van zorgpersoneel. Daarnaast heeft het grote gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg.
 • Gezond leven en wonen
  Een belangrijk element in het voorkomen van zorg is gezond leven en wonen. Door in te zetten op preventie kan zorg worden voorkomen of worden uitgesteld. Hierin zien we dat het voor kwetsbare doelgroepen zoals inwoners met een laag inkomen of beperktere gezondheidsvaardigheden door een taalachterstand moeilijker is om gezond te leven en wonen. Dit vraagt om extra aandacht.
 • Mentale gezondheid
  De mentale druk rondom het dagelijks leven lijkt steeds groter te worden. Dit zorgt voor stress en toenemende mate van angst en depressie.

Daarnaast worden een aantal belangrijke randvoorwaarden voor succes gedefinieerd: digitalisering en informatieoverdracht, regionale domeinoverstijgende samenwerking, data gedreven werken, ontwikkeling en gebruik zorgtechnologie, financiën, maatschappelijk bewustzijn en urgentiegevoel, en gezonde fysieke -en sociale leefomgeving.

Publicatie

Het regiobeeld voor de regio Rijk van Nijmegen is inmiddels gepubliceerd op de juistezorgopdejuisteplek.nl 

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.