Kwetsbare groepen

De meeste inwoners uit de regio kunnen goed mee in het dagelijks leven. Sommige mensen zijn wat kwetsbaarder. Denk aan mensen met dementie of in de laatste fase van het leven. Of mensen zonder een dak boven hun hoofd of die onlangs gevlucht zijn naar Nederland. Deze bijzondere groepen vragen passende zorg en ondersteuning. NOEL wil helpen om dit meer mogelijk te maken. De complexiteit van de verschillende zorg- en welzijnsproblemen, financieringsstromen en ingangen vraagt om duidelijke en goed afgestemde afspraken met veel organisaties en andere betrokkenen.

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor dat de groeiende zorgvraag van kwetsbare groepen opgevangen kan worden. Dit doen we onder andere door het versterken van de samenwerking tussen zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving en zorg die vanuit organisaties gegeven wordt. Daarbij hebben we oog voor de eigen kracht van alle inwoners van de regio.

Onze subdoelstellingen

  • We versterken de zelf- en samenredzaamheid van de kwetsbare groepen. Hierbij leggen we de nadruk op wat zij wel kunnen. Zo kunnen zij vanuit hun eigen kracht de regie over hun leven houden.
  • We voorkomen instroom in de zorg. Dit doen we door onder andere voorlichting, preventie, zelfredzaamheid, tijdige signalering en goede triage met een passend antwoord op hulpvragen. Hierbij stellen we duidelijk de vraag of een medische behandeling nodig is.
  • We verbeteren het proces van in-, door- en uitstroom in de keten. Om zo patiënten en cliënten de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional te krijgen. Daarbij hebben we oog voor de complexiteit van kwetsbare groepen
  • We organiseren netwerksamenwerking vanuit verschillende organisaties. Ook organiseren we gezamenlijke oplossingen die passen bij de behoefte van de patiënt of cliënt.
  • We versnellen de inzet van digitale oplossingen en nieuwe technologieën. Dit doen we via een regionaal samenwerkingsverband.

Belangrijkste initiatieven

Voor deze opgave geven we aan de volgende initiatieven prioriteit:

  • Verdieping Sociaal arrangeren: oudere (die hiermee instemt) met passende sociale zorg en ondersteuning kan zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
  • Voorzorgcirkels: een groep mensen die bij elkaar op loopafstand woont en bereid is, als dat nodig is, elkaar te helpen met hand- en spandiensten. 
  • VVT infrastructuur in de wijk: versterken en samenbrengen van sociale basis en zorginfrastructuur in de wijk. Hierbij bouwen we zoveel mogelijk voort op bestaande voorzieningen zoals dagbesteding, wijkverpleging en communityhuizen.
  • Beleefhuis Zorgtechnologie (met woonzorggesprekken): beleefhuis waarin ouderen in gesprek gaan over huidige en toekomstige woonwensen. En over de inzet van ondersteunende zorgtechnologie

Contact

Meer weten over dit thema en de lopende initiatieven? De coördinator van deze coordinatiegroep is Imme Monshouwer. Hij vertelt je hierover graag meer.

“Voor elke patiënt een
passende vervolgplek”

Een samenwerking getrokken door CWZ en Radboudumc en samen met een aantal andere zorg- en welzijnsorganisaties. 

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.