Regioplan Rijk van Nijmegen

Wat de belangrijkste prioritaire opgaven in deze regio zijn en welke afspraken we maken om deze samen aan te pakken en uit te voeren staat beschreven in het regioplan. Het regiobeeld vormt de basis voor het regioplan. 

Het regioplan is gemaakt in samenwerking met regionale partijen. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in NOEL (Regio Nijmegen Op Eén Lijn). NOEL heeft het regioplan opgesteld samen met gemeente Nijmegen en gemeente Berg en Dal als coördinerende gemeenten en VGZ. 

Het regiobeeld en regioplan zijn belangrijke hulpmiddelen om de regionale samenwerking verder vorm te geven.

We maakten een beknopte samenvatting van dit indrukwekkende en omvangrijke regioplan.  

Ga hier direct naar het gehele regioplan.

Toegankelijkheid van zorg en welzijn staan centraal in onze aanpak
We staan voor de grote uitdaging hoe we de komende jaren zorg en welzijn toegankelijk kunnen houden bij een stijgende vraag en de krappe arbeidsmarkt. De tekorten zijn groot in alle domeinen en juist daarom is het belangrijk om hiervoor samen in beweging te komen. De risico’s als we dit niet doen zijn: dat de zorg niet meer toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft, de kwaliteit van zorg verslechtert, de kosten van zorg toenemen en het werkplezier van medewerkers afneemt.

We voelen ons verantwoordelijk
In de totstandkoming van dit regioplan hebben we belangrijke stappen gezet. We zijn met veel partners bij elkaar gekomen en hebben ons gecommitteerd aan onze gezamenlijke doelen. We hebben toegezegd onze verantwoordelijkheid te nemen als individuele organisatie, in de samenwerking en als collectief. Met als gezamenlijke visie: wij dragen bij aan ieders gezondheid door samen slim te werken aan sterkere zorg en welzijn.

Samen slim werken aan sterkere zorg en welzijn
Om de opgaven aan te pakken zetten we in op onze gezamenlijke visie. Deze visie betekent voor ons: vertrouwen, samenwerken over grenzen, samen met de samenleving, burger, patiënt en cliënt centraal, verbinding, toekomstbestendige zorg en welzijn. Dit hebben we opgehaald tijdens een regionale bijeenkomst met meer dan 50 partijen uit de regio.

Het vraagt iets van ons allemaal
Om deze visie te realiseren hebben we allemaal een verantwoordelijkheid te nemen: burgers pakken hun eigen regie over gezondheid en vitaliteit, organisaties gaan zelf aan de slag met transformaties, organisaties zoeken de samenwerking op organisatie-overstijgende knelpunten. En als regio gaan we collectief aan de slag. Deze verantwoordelijkheid gaat ook over een gedragsverandering van ons allen.

Prioritaire opgaven pakken we samen aan     
We hebben de ambitie om het samen écht anders te doen. We geven invulling aan onze visie door onze  prioritaire gezamenlijk ambitieus aan te pakken. Voor alle prioritaire opgaven hebben we de volgende doelstellingen:

 • Preventie 

We voorkomen (her)instroom in het medisch domein door te focussen op gezond in plaats van zorg. We zetten werkende initiatieven in voor de verbetering van samenhang tussen het sociaal en medisch domein.

 • Kwetsbare groepen

We creëren ruimte voor de opvang van de groeiende zorgvraag in de toekomst. Dit doen we in nauwe samenwerking tussen sociaal en medisch domein, zowel in kwantiteit als

complexiteit. We hebben oog voor eigen kracht van kwetsbare groepen.

 • Mentale gezondheid

We reduceren de vraag naar GGZ door te kiezen voor een integrale, hulpvraaggerichte en herstel-ondersteunende en wijk-/woonkerngerichte aanpak. Daarnaast vergroten we de mentale weerbaarheid en veerkracht.

 • Acute zorg

We borgen de toegankelijkheid van de acute zorg door de (bestaande) regionale samenwerking te optimaliseren. We bouwen voort te bouwen op wat er al is en verkennen aanvullende kansen. Dit om de organisatie van de acute zorg zo optimaal mogelijk te organiseren.

 • Arbeidsmarkt

We verlichten de druk op de personele capaciteit door anders te kijken, te denken en te doen. Dit doen we in samenwerking met de maatschappij, zorgsectoren en onderwijsinstellingen en de zorgprofessionals.   

 • Digitale transformatie
  We pakken de digitalisering aan door op twee sporen in te zetten:
  • korte termijn slagen maken om informatievoorziening in de transmurale samenwerking te verbeteren
  • goed fundament leggen voor de toekomst in een lange termijn architectuur.

We zijn al aan de slag
Er gebeurt al veel en al veel samen. De impact van deze initiatieven is nog onvoldoende om het toegankelijkheidsvraagstuk op te lossen. Daarom verstevigen we onze samenwerking, schalen we bewezen interventies op en starten we met enkele nieuwe impactvolle initiatieven.

Ieders betrokkenheid is van belang
Ook de inwoner speelt een belangrijke rol in deze grote veranderingen. Uit onderzoek van Zorgbelang geven inwoners, cliënten en patiënten in de regio ons een aantal aandachtspunten mee: 

 1. kijk naar de mens en haar gezondheid in de breedte, 
 2. zet in op gemeenschapsgericht wonen, 
 3. zet in op sociale basis en zorgzame samenleving, 
 4. maak de samenleving bewust van de uitdagingen in de zorg,
 5. zorg voor duidelijkheid en eenvoud. 

We nemen deze aandachtspunten mee bij het uitwerken van onze oplossingen en gaan met de burgerparticipatie door bij de uitwerking en uitvoering van de transformatieplannen.

Regionale governance
De NOEL-organisatie, aangevuld met de coördinerende gemeente Nijmegen en VGZ, vormt de basis voor de regionale governance en monitort de voortgang van het regioplan en de impact die we maken. NOEL vormt een goede basis voor de uitvoering van het regioplan.

Uitwerking in 2024
We hebben goede eerste stappen gezet en gebruiken 2024 om verdere prioritering en detaillering in de impactvolle initiatieven aan te brengen. Daarnaast werken we de werkagenda verder uit en zetten we ons in om onder andere IZA transformatieplannen en financieringsaanvragen uit te werken. Ook ontwikkelen we NOEL door en bouwen we het draagvlak en de verbinding met betrokken regionale partijen verder uit.

Publicatie
Het regioplan voor de regio Rijk van Nijmegen is gepubliceerd op de juistezorgopdejuisteplek.nl Hier vindt u ook het regiobeeld.

Meer weten?
Mail naar info@regionijmegenopeenlijn.nl of stuur een reactie naar Karin van den Berg, programmadirecteur NOEL (karin.vandenberg@regionijmegenopeenlijn.nl)

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.